Политика за защита на личните данни

Адв. Ралица Сиракова, (член на Софийска адвокатска колегия с персонален No: …………………….) събира и обработва лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламентът”.

Данни за контакт с адв. Ралица Сиракова:
Държава: Република България
Адрес: гр. София, ул. “Зорница“ № 2, ет. 1, офис 1
Ел. поща:
Интернет страница: www.sirakova.com

Основание и цел за събиране, обработване и съхраняване на лични данни
1. Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на договор за юридически услуги и съдействие. Този договор може да бъде формален (в писмена форма) или неформален (в устна форма). За целите на сключването и изпълнението на договора за правни услуги се обработват личните данни на клиентите ни и/или на трети лица, например лицата, които ги представляват (пълномощници, управители, изпълнителни директори, прокуристи и т.н.). В този случай основание за обработване на данните е именно сключения договор за юридически услуги и съдействие.
2. Ние обработваме Вашите лични въз основа на отправено от Вас запитване чрез контактната форма. При отправяне на запитване е задължително да посочите Вашите имена, телефон за връзка и/или имейл. В случай че за предоставяне юридическата услуга, от която се нуждаете, е необходима повече информация включваща Ваши лични данни или лични данни на трети лица, същите ще бъдат допълнително изискани.
Целта, за която обработваме Вашите лични данни е във връзка с предоставяните от нас юридически услуги. При предоставяне на юридически услуги на нашите клиенти и на лицата, които са отправили запитване, чрез контактната форма за онлайн консултация, ние обработваме личните данни на:
• клиентите, както и на лицата, които ги представляват (пълномощници, управители, изпълнителни директори, прокуристи и т.н.);
• на трети лица, в случай че са предоставени техни лични данни;
Предоставянето на лични данни е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас юридически услуги. В някои случаи ние няма да можем да предоставим услугата, която е поискана, ако не ни е предоставена нужната информация.

Обработване на личните данни на лица, които са отправили запитване, чрез контактната форма за онлайн консултация
Обемът на събираните лични данни зависи от конкретното запитване и юридическа услуга, която ще бъде извършена. Ние събираме информацията, която е необходима, за да можем да окажем необходимата защита и правно съдействие. Събираната информация може да включва освен Вашето име, ЕГН, постоянен или настоящ адрес, телефон, имейл, така и при необходимост чувствителна информация като здравословно състояние, съдебно минало и др.

Следните организации/лица могат да получат личните данни:
Получатели на лични данни са физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни. Такива могат да бъдат:
• Физически или юридически лица, във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на юридически услуги;
• Компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон или по възлагане на нашиклиенти, в това число съдилища, нотариуси, частни/държавни съдебни изпълнители, Агенция по вписванията, НАП, НОИ и други.
• Лицето, извършващо счетоводното ни обслужване;

Период и начин на съхраняване на данните:
Личните данни на физическите лица, наши клиенти, се обработват до прекратяване на договора за юридически услуги, както и за определен срок след това – в рамките на който може да възникнат допълнителни права и задължения за страните.
На основание чл. 12 от Закон за счетоводството, за целите на изпълнението на законови задължения на адвокатското дружество по данъчното и счетоводното законодателство, личните данни на клиентите, лицата, отправили запитване и на техните представители, се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетната година, следваща отчетната година, през която задължението е станало изискуемо.
Останалите документи, данни и информация, съхранението на които не е необходимо за изпълнението на данъчни и счетоводни задължения, се съхраняват за срок от 5 години, на основание чл. 47 от Закон за адвокатурата, освен ако в законодателството не е определен друг срок.

Предаване на данни на трета държава или на международна организация:
Ние не предаваме лични данни към трета държава или на международна организация.

Права на всеки субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните данни, всеки субект на данни има следните права:
• да поиска копие от личните си данни и право на достъп по всяко време до тях;
• да поиска личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поиска ние да прехвърлим личните данни;
• да поиска без ненужно забавяне коригиране на негови или вече неактуални лични данни;
• да поиска личните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани
• когато е оттеглено съгласието за обработването им;
• когато субектът е възразил срещу обработването;
• когато обработването е незаконосъобразно;
• когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
• когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните данни по следните причини:
• при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
• да поиска обработването на личните му данни да бъде ограничен, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани, когато:
• точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
• администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
• да оттегли своето съгласие за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас;
• да възрази срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

Как субектите на данни могат да упражнят своите права?
Това може да стане по предпочитания от Вас начин:
• при използване на контактната форма за това на сайта на адвокатското дружество;
• при изпращане на имейл на
• Изпращане на писмо на адрес: гр. София, ул. “Зорница” № 2, ет. 1, офис1;
Ние ще Ви изпратим отговор на посочения от Вас имейл или адрес в едномесечен срок.

Подаване на жалба до надзорен орган
Имате право да подаде жалба направо до надзорния орган, Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща:
Интернет страница: www.cpdp.bg

Адв. Ралица Сиракова е задължена да спазва определени законови задължения, например да прилага мерки срещу изпирането на пари, съгласно Закон за мерките срещу изпиране на пари.

Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране
Ние не използва автоматизирано вземане на решения.

Промяна на Политиката за поверителност
Адв. Ралица Сиракова си запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност на лични данни.

 

We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.