Промени в Закона за обществените поръчки

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  / обнародвани в Държавен вестник, бр. 88 от 20.10.2023 г., последни промени бр.105/19.12.2023 и бр. 108/30.12..2023г/

Във  връзка с необходимостта за  уеднаквяване с  изискванията на европейското законодателство  и поети ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и  поради очаквано бъдещо членство на Република  България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, бяха приети промени в Закона за обществените поръчки в няколко направления:

  • въведени са изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства в частта относно обществените поръчки, както и са формулирани задължения за публичните възложители да поставят екологични изисквания при възлагане на определени доставки и услуги;
  • стойностните прагове за възлагане на обществените поръчки са завишени;
  • прецизирани са разпоредбите, свързани с прилагане на т.нар. „in-house“ възлагане, като има въведена забрана за превъзлагане на предмета на договора или части от него на други лица, както и санкция при неспазването и;
  • осигурена е възможност за идентифициране на необичайно благоприятни предложения и при оценяване само на една или две оферти;
  • конкретизирани са условията за прилагане на процедури на договаряне без обявление;
  • създаден е експертен консултативен съвет към Министъра на финансите с цел координиране на контролните практики и водене на единна политика в областта на обществените поръчки;
  • въведен е задължителен външен предварителен контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност над 5 млн. лв.;
  • прецизирани са разпоредби, свързани с въвеждане на новите електронни образци за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки;
  • Санкциите се завишават с цел постигане на възпиращ ефект при нарушения на закона.

При наличие на въпроси и необходимост от юридическо съдействие, моля, свържете се с нас на посочената в сайта контактна форма.

We use cookies
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта.
Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.